Get Adobe Flash player

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 12

im. Kornela Makuszyńskiego

w Piotrkowie Trybunalskim

  1. W pracowni informatycznej uczniów obowiązuje aktualny regulamin szkoły.
  2. Uczniowie przebywają w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
  3. Uczniowie mają stałe, wyznaczone miejsca, za które są odpowiedzialni. Uczeń ma prawo obsługiwać tylko ten sprzęt, który został mu powierzony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  4. Niedozwolone jest zmienianie stanowiska bez każdorazowej zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  5. Po zajęciu miejsc niedozwolone jest włączanie jakichkolwiek przycisków i bawienie się klawiaturą oraz myszką. Sprzęt zostaje prawidłowo uruchomiony wyłącznie na polecenie nauczyciela po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego i zgłoszenia dostrzeżonych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
  6. Każdego ucznia obowiązuje zachowanie szczególnej dyscypliny i porządku przy pracy z komputerem.
   W pracowni nie należy:
   1. jeść posiłków i pić napoi
   2. kłaść na zestawach komputerowych jakichkolwiek przedmiotów (zwłaszcza komórek, gum do żucia itp.)
   3. używać nośników danych bez sprawdzenia skanerem antywirusowym – Firewallem.
  7. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
  8. Niedopuszczalne jest uruchamianie programów niezgodnych z tematyką lekcji.
  9. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. Może to zrobić jedynie administrator (opiekun) pracowni, jeśli jest ono zaufane.
  10. Niedozwolone jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych.
  11. W trakcie pracy uczeń przestrzega przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
   1. uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych
   2. rozpowszechniania treści wulgarnych i pornografii
   3. propagowania innych, zakazanych przez prawo treści.
  12. Korzystanie z drukarek, skanera, tablicy interaktywnej i innych urządzeń w pracowni służy celom wynikającym z treści prowadzonych zajęć.
  13. Podczas przerw między lekcjami uczniowie zobowiązani są do opuszczenia pracowni.
  14. Uczeń może opuścić stanowisko pracy po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wyznaczonego ucznia. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputera należy zgłosić nauczycielowi.
  15. Po zakończeniu zajęć należy prawidłowo wyłączyć komputer oraz pozostawić ład i porządek na stanowisku pracy.
  16. Za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia pracowni, które powstały z winy ucznia, odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie prawni tego ucznia.
  17. Regulamin pracowni obowiązuje wszystkich korzystających z pracowni zarówno podczas lekcji jak i zajęć nadobowiązkowych.
  18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września danego roku szkolnego.
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy
 1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
 2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki